Bent u niet tevreden over uw gemeente?

De Gemeentelijke Ombudsman van Utrecht is dezelfde persoon als de Gemeentelijke Ombudsman van Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Houten, Montfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Zeist. U hoeft niet in één van deze gemeenten te wonen om een verzoek bij de ombudsman neer te leggen. Ook als bezoeker heeft u het recht om correct door de gemeente te worden behandeld. De Gemeentelijke Ombudsman is onafhankelijk en kan zijn werk in alle vrijheid doen. De gemeente mag dus geen instructies geven over de wijze waarop de ombudsman te werk gaat. Bovendien brengt het onderzoek voor u geen kosten mee.

Daarvoor geeft de wet een hele reeks regels. Kort gezegd komt het er op neer dat de ombudsman altijd éérst de gemeente de kans moet geven een probleem op te lossen. Als de mogelijkheid van bezwaar of beroep open staat zal de ombudsman eerst daarop wijzen. Mocht een zaak bij de rechter liggen, dan wordt het oordeel van de rechter (vonnis) afgewacht. Indien daarna blijkt dat de rechter niet op de gedraging is ingegaan, dan kan de ombudsman alsnog besluiten een onderzoek in te stellen. Tot slot mag de ombudsman niet oordelen over algemeen gemeentelijk beleid. Als u twijfelt of de ombudsman bevoegd is, moet u gewoon even contact opnemen.

Nee, de ombudsman geeft de gemeente een advies. De gemeente besluit zelf wat zij er mee doet. Dit heeft alles te maken met de onpartijdigheid van de ombudsman en de werking van de locale democratie. De ombudsman draagt geen verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gemeente en kan dus ook niet feitelijk ingrijpen. Als de gemeente fouten maakt is het aan de locale democratie om dat 'af te straffen'. De raad kan het college aanspreken op de wijze waarop zij de dienstverlening aan haar burgers organiseert. De burgers kunnen elke vier jaar de raad kiezen.

Het staat u vrij de gemeenteraad of het college te benaderen met een (schriftelijk) verzoek, om aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met het beleid dat zij hebben vastgesteld (zoals parkeerbeleid, hoogte van de leges, ouderenbeleid etc). De gemeente moet binnen een redelijke termijn op uw brief reageren. Een redelijke termijn is ongeveer zes weken. Denk wel goed na of u alleen maar een bepaalde zaak onder de aandacht wilt brengen, of dat u een klacht of een bezwaar wilt indienen. De verschillende (rechts)middelen hebben namelijk verschillende gevolgprocedures.

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit dat op u betrekking heeft kunt u meestal een bezwaarschrift indienen. Ook als het besluit niet direct op u betrekking heeft, maar u denkt dat het uw belangen raakt, kunt u een bezwaarschrift indienen. In principe moet het besluit zélf (dus de brief die u daarover ontvangt of de publicatie waarin het besluit onder de aandacht wordt gebracht) een regel bevatten waarin staat aangegeven dat u bezwaar kunt maken. Zo'n bezwaarschrift moet u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Houdt u vooral goed in de gaten wanneer de indieningstermijn verloopt, want als u te laat bent hoeft de gemeente het bezwaarschrift niet te behandelen!

Als u een kwijtscheldingsverzoek voor gemeentebelastingen heeft gedaan, dat is afgewezen, kunt u binnen tien dagen na bekendmaking van het besluit beroep bij het college instellen. Het college bekijkt uw zaak en geeft een nieuwe beslissing af. Als u het met deze tweede beslissing niet eens bent staat er géén middel meer voor u open. Een klacht moet altijd gaan over een gedraging. U dient de klacht schriftelijk in. In de klacht moet u duidelijk weergeven wáár u over klaagt, wat er exact is gebeurd en wanneer. De klacht moet worden gedateerd en moet uw handtekening bevatten. U kunt ook een mondelinge klacht indienen, maar op een later tijdstip is het moeilijk aan te tonen dat u de klacht daadwerkelijk heeft ingediend. Op een schriftelijke klacht moet de gemeente ook schriftelijk reageren.

When to take a complaint to the ombudsman

Throughout history, there have been times when humans’ rights were not respected. Nowadays, it is very useful to learn about your own rights and what to do in case you have a complaint you need to make. Whether you think you are discriminated at work, or you are unsatisfied with a serviced you have received from a public institution, the Ombudsman can help you deal with your problems. Before you contact him, you must first try to solve your issue with the public body implicated.

The Ombudsmen or public advocates are nonpartisan, objective and offer free service. Their main goal is to defend the interests of the people and investigate transmitted complaints, when there has been maladministration or a human’s rights breach. Then, he can make recommendations or he may try to solve them through mediation. A national public advocate is usually appointed by a legislature, while unofficial Ombudsmen may be delegated or work for a corporation.

Seek help for your problems

Many corporations, organizations, universities or government agencies have an ombudsman for their employees and managers. He functions independently and reports directly to the CEO or the board of directors, but he does not participate in the company’s management. Among his various attributes there are coaching, diplomacy, mediation and recommendations for policy changes or system operations.

The major reasons to seek an ombudsman include ending employment, sick or maternity leave, workplace discrimination, sham contracting, pay and more. Check your wage and make sure you get the right pay. If your employer gave you work on weekends, when you could have used your time to watch live sex cams and now he refuses to pay penalty rates for it, contact the Ombudsman to fix the conflict. After he meets with both parties, he starts the reconciliation process to find a resolve.

The National Ombudsman of the Netherlands is appointed by cabinet based on a proposal made by the Dutch House of Representatives. Public administration aims to attend to all citizens of the Netherlands. In case the law and administrative procedures are not properly managed and a dispute between you and the public body arises, it is your right to look for help from the National Ombudsman. The institution’s jurisdiction consists of the activities of government ministers and administrative authorities.

People of the Netherlands can seek help if one of the public authorities has an unreasonable rudeness and delay in dealing with a letter or request, misuses authority, gives deliberately inadequate advice or refuses to give a response to well-founded questions. The ombudsman will study the facts, reaches well-defined decisions and issues a coherent report. The areas in which he operates are: tax department, police, the Public Prosecution Service, Employment and Education, Environment and Health Care.

Anyone can make a complaint, as it is not necessarily for you to personally be involved in the case. Keep in mind that the National Ombudsman cannot further initiate legal proceedings or prosecution based on this. However, the law states that all parties concerned must cooperate with his research. The Ombudsman is not merely a tool to help civilians, but he can also represent a change agent and reinforce trust in public administration. If there is a violation of your civil rights, stand up for yourself and turn to the National Ombudsman for support.